Industry News

15th session Bi Sheng printing technology award results announcement

Views : 127
Author : China Printing Technology Association
Update time : 2019-09-27 20:57:00

15th session Bi Sheng printing technology award selection ended on September 10, 2019. Based on the Bi Sheng printing technology award incentives (revised version), the 15th session Bi Sheng printing technology award selection rules, the 15th session Bi Sheng printing technology award selection program "regulation, the 15th session Bi Sheng printing technology award selection committee selection, we found rated current session Bi Sheng printing outstanding achievement 8, Bi Sheng printing excellent new artist 12.


The results of the above selection have been publicized on China Printing industry website, China Printing Technology Association public number and other media since September 11-25, 2019. The publicity period has expired and there is no objection.
Will now 15th session Bi Sheng printing technology award results announced as follows:
There are 8 Outstanding Achievement Awards in bi Hong printing: Wang Guanyi, Qiao Luyu, Liu Keli, Liu Jie, Tang Zhi, Chen Bin, Zheng Bin and Li Yanqiu.
There are 12 excellent newcomers in bi Hong Printing Award: Yu Dianyou, Wang Peiyu, Fang Xintong, Wu Wei, Wu Xianliang, Zhang Hongmei, Yu Chaohui, Shi Qianping, Gao Yingxin, Xu Xiangrong, Cao Congjun, Peng Gan.
Hereby announce.